REGULAMIN

Klubu Farmaceuty”

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Organizatorem „Klubu Farmaceuty”, zwanego dalej „Klubem”, jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471297, NIP 5272643921, o kapitale zakładowym w wysokości 372.000.000 zł, wpłaconym w całości (dalej „PGF”).

 

2.

Klub utworzony jest na czas nieokreślony, od dnia 1 maja 2021 r. do dnia jego zamknięcia przez PGF. Zamknięcie Klubu nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia przez PGF na stronach internetowych www.pharmbook.pl oraz www.klubfarmaceuty.pl, co najmniej na 30 dni przed określonym w ogłoszeniu terminem zamknięcia. Zamknięcie Klubu nie ma wpływu na prawa nabyte Członków w związku z udziałem w Klubie do dnia zamknięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zgromadzone przez Członków na Koncie punkty powinny zostać wykorzystane do ostatniego dnia funkcjonowania Klubu. Punkty niewykorzystane w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegają anulowaniu. Z tytułu anulowania niewykorzystanych punktów Członkowi nie przysługują żadne roszczenia wobec PGF.

 

3.

Celem funkcjonowania Klubu Farmaceuty jest wzmacnianie więzi z PGF przedsiębiorców prowadzących apteki oraz osób zatrudnionych przez przedsiębiorców prowadzących apteki współpracujących z PGF, poprzez stworzenie możliwości poszerzania wiedzy zawodowej, rozwijaniu zainteresowań i umiejętności osobistych, a także udział w działaniach marketingowych prowadzonych przez PGF.

 

4.

Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Klubu Farmaceuty uprawniony jest Zarząd PGF, z uwzględnieniem postanowień §1 ust. 9 i ust. 12.

 

5.

Członkiem Klubu, na zasadach określonych w Regulaminie, może być:

1) każdy właściciel apteki ogólnodostępnej, zwany dalej „Właścicielem” - przedsiębiorca prowadzący na podstawie posiadanego zezwolenia/zezwoleń aptekę/apteki ogólnodostępne lub punkt/punkty apteczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu PGF udostępnił Regulamin,

2) każdy magister farmacji, zwany dalej „Farmaceutą” – legitymujący się nr PWZF (numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, możliwym do weryfikacji w Centralnym Rejestrze Farmaceutów), zatrudniony w aptece ogólnodostępnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

3) każdy technik farmaceutyczny, zwany dalej „Technikiem” – legitymujący się dyplomem ukończenia szkoły – policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny, zatrudniony w aptece ogólnodostępnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

- łącznie zwani dalej: „Członkiem” lub „Członkami”

 

6.

Członkostwo w Klubie polega na uczestnictwie w różnego rodzaju aktywnościach prezentowanych na stronie www.klubfarmaceuty.pl. PGF może proponować Członkom Klubu uczestnictwo w innych rodzajach aktywności, w szczególności z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a także w formie bezpośrednich spotkań.

 

7.

Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.

 

8.

Członek Klubu Farmaceuty może posiadać tylko jedno konto członkowskie.

 

9.

Przystąpienie do Klubu Farmaceuty

 

 1. Warunkiem członkostwa w Klubie jest rejestracja na stronie www.klubfarmaceuty.pl, która następuje poprzez:

a) akceptację Regulaminu Klubu;

b) złożenie oświadczenia, że przystępujący przyjmuje do wiadomości klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez PGF;

c) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.klubfarmaceuty.pl oraz podanie danych:

- imię i nazwisko,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- numer telefonu,

- nazwa Apteki (zgodnie z zezwoleniem - jeśli została nadana),

- adres Apteki,

- wypełnienie właściwego pola:

Jestem farmaceutą / Jestem technikiem farmaceutycznym / Jestem właścicielem apteki i w zależności od zaznaczenia podanie:

- Jestem farmaceutą – nr PWZF (numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty do weryfikacji w Centralnym Rejestrze Farmaceutów),
- Jestem technikiem farmaceutycznym – nr dyplomu ukończenia szkoły – policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny,
- Jestem właścicielem apteki – numer CKK apteki;

 1. w przypadku Uczestników zarejestrowanych w konkursie „Kontrakt na 30-lecie” organizowanym przez PGF w okresie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 15 lipca 2021 roku na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu „Kontrakt na 30-lecie”, można skorzystać z uproszczonej rejestracji polegającej na wpisaniu w formularzu na stronie www.klubfarmaceuty.pl danych do logowania (adres e-mail i hasło) użytych przy rejestracji na stronie www.30latpgf.com.pl w konkursie „Kontrakt na 30 – lecie” oraz zaznaczenie oświadczenia o treści „ Chcę użyć tych samych danych do logowania jak na stronie www.30latpgf.com.pl”, co jest równoznaczne z uznaniem członkostwa w Klubie, i wyrażających wolę kontynuacji uczestnictwa w Klubie, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 8 pkt 4), uzupełnienie danych osobowych w profilu na stronie o dane:

- imię i nazwisko,

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- numer telefonu,

- nazwa Apteki (zgodnie z zezwoleniem - jeśli została nadana),

- adres Apteki,

- wypełnienie właściwego pola:

Jestem farmaceutą / Jestem technikiem farmaceutycznym / Jestem właścicielem apteki i w zależności od zaznaczenia podanie:
- Jestem farmaceutą – nr. PWZF (numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty do weryfikacji w Centralnym Rejestrze Farmaceutów),
- Jestem technikiem farmaceutycznym – nr dyplomu ukończenia szkoły - policealnego studium kształcącego w zawodzie technik farmaceutyczny,
- Jestem właścicielem apteki – numer CKK apteki.

 

 1. Wskazanie przez kandydata na Członka Klubu, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 2) i pkt 3), w procesie rejestracji, o którym mowa w §1 ust. 8 pkt 1) lit. c) i d) na potrzeby członkostwa w Klubie i udziału w aktywnościach Klubu adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu apteki ogólnodostępnej, w której jest zatrudniony, w tym także osobistego adresu poczty elektronicznej (e-mail), osobistego numeru telefonu przydzielonych w związku z zatrudnieniem w tej aptece ogólnodostępnej, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody przedsiębiorcy prowadzącego tą aptekę ogólnodostępną (pracodawcy kandydata na Członka Klubu).

 

 1. Aktywacja konta Członka następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany przez Członka. Link zostanie wygenerowany i wysłany Członkowi w ciągu 1 dnia roboczego..

 

 1. Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta Członek otrzyma dostęp od PGF do indywidualnego, przypisanego do Członka konta (dalej: „Konto”) na stronie www.klubfarmaceuty.pl. W poszczególnych zakładkach znajdować się będą informacje dot. punktów uzyskanych za realizację poszczególnych aktywności, o których mowa w §1 ust. 6 Regulaminu, katalog nagród oraz inne informacje.

 

 1. Członek może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z udziału w Klubie i zamknięciu swojego Konta. Konto można zamknąć poprzez kontakt z PGF który, jako administrator Konta, na podstawie dyspozycji Uczestnika w formie wiadomości email wysłanej z adresu email przypisanego do Konta zgłoszonego do Klubu Farmaceuty o treści „Rezygnuję” na adres klubfarmaceuty@pgf.com.pl dokonuje zamknięcia Konta.  Z dniem zamknięcia Konta przez PGF wszystkie zgromadzone punkty i inne zapisane na Koncie informacje ulegają usunięciu, bez prawa do ekwiwalentu. Zaleca się w związku z tym wykorzystanie zgromadzonych na Koncie punktów przed zamknięciem Konta.

 

10.

Kontroli spełnienia warunków przystąpienia do Klubu określonych w §1 ust. 5 - 8 Regulaminu Klubu dokonuje Komitet Sterujący, powołany przez Zarząd PGF. Komitet Sterujący nie zakwalifikuje do Klubu Członka w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków członkostwa w Klubie określonych w §1 ust. 5 - 8 Regulaminu.

 

11.

Udział w aktywnościach

 

 1. Członek może wziąć udział aktywnościach prezentowanych na stronie www.klubfarmaceuty.pl do których zaproszenie otrzymają wszyscy Członkowie Klubu. Zaproszenia oraz informacje o aktywnościach będą wysyłane do Członków Klubu w formie „Newslettera Klubu Farmaceuty” na podany adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku rezygnacji z otrzymywania tego Newslettera (w formie e-mail lub sms) należy przesłać rezygnację na adres e-mail klubfarmaceuty@pgf.com.pl

 2. Aktywnościami klubowymi będą zadania podstawowe – quizy oraz zadania dodatkowe. Szczegółowe zasady organizacji aktywności klubowych określają regulaminy lub komunikaty dotyczące poszczególnych aktywności, zamieszczane na stronie www.klubfarmaceuty.pl, z uwzględnieniem założeń określonych w §1 ust. 10 pkt 3) – 11) i ust. 11, §3 i §4.

 3. Aktywności klubowe (zadania podstawowe – quizy oraz zadania dodatkowe) związane z produktami leczniczymi i stanowiące reklamę produktów leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2020r, poz. 944 z późn. zm) oraz korzyści Członków z nimi związane organizowane będą z uwzględnieniem wymagań przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących reklamy produktów leczniczych i ograniczeń z tym związanych.

 4. Zadania podstawowe – quizy będą udostępniane oraz nagradzane zgodnie z poniższymi założeniami:

a) warunkiem uzyskania punktów za udział w quizach, będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi w quizach udostępnianych na stronie internetowej www.klubfarmaceuty.pl. Udzielenie odpowiedzi w quizie następuje poprzez zaznaczenie okienka przy wybranej odpowiedzi w aplikacji konkursowej;

b) liczba punktów, które można zdobyć za udzielenie prawidłowych odpowiedzi w quizie wskazana będzie każdorazowo przy danym quizie;

c) punkty za prawidłową odpowiedź w quizie zostaną doliczone do Konta Uczestnika, po udzieleniu odpowiedzi, po zakończonym quizie;

d) udział w quizie jest jednorazowy – po rozwiązaniu quizu następuje automatyczna blokada dostępu Członka do danego quizu;

e) PGF przewiduje udostępnianie w przedziale każdego tygodnia funkcjonowania Klubu od 1 do 3 quizów składających się z 2 - 5 pytań;

f) quizy będą otwarte dla Członków przez 10 dni kalendarzowych od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.klubfarmaceuty.pl. Po upływie 10 dni PGF zamyka dostęp do danego quizu;

g) PGF przewiduje udostępnianie do części quizów materiałów pomocniczych (webinarów, podcastów, artykułów).

 1. Zadania dodatkowe będą udostępniane oraz nagradzane zgodnie z poniższymi założeniami:

a) PGF przewiduje możliwość organizacji dodatkowych aktywności prezentowanych na stronie www.klubfarmaceuty.pl umożliwiających Członkom zdobywanie punktów w postaci dodatkowych zadań, w szczególności polegających na przesłaniu zdjęcia na określony temat, udzielenia rozbudowanej odpowiedzi na zadane pytanie, udziału w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez PGF;

b) każdorazowa dodatkowa aktywność Członka będzie wiązała się z możliwością zdobycia dodatkowych punktów w wysokości i na zasadach określonych w regulaminach dotyczących poszczególnych aktywności, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 10 pkt 5) lit. e) – h);

c) PGF nie jest zobowiązany do organizacji dodatkowych aktywności konkursowych w czasie funkcjonowania Klubu Farmaceuty.

 1. PGF przewiduje możliwość organizacji następujących form aktywności dodatkowych oraz następujące kryteria ich oceny:

  1. Zadanie fotograficzne

   1. Temat zadania oraz liczba punktów przyznawana za określoną realizację zadania zostaną podane każdorazowo w regulaminie wraz z ogłoszeniem zadania na stronie www.klubfarmaceuty.pl.

   2. PGF każdorazowo powoła jury konkursowe, które spośród nadesłanych zadań wyłoni trzy, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce. PGF zastrzega sobie dodatkowo możliwość przyznawania wyróżnień.

   3. Zdjęcia oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność ujęcia tematu, estetyka, poprawność techniczna i oryginalność użytej techniki, kompozycja.

  2. Zadanie opisowe

   1. Temat zadania oraz liczba punktów przyznawana za określoną realizację zadania zostaną podane każdorazowo w regulaminie wraz z ogłoszeniem zadania na stronie www.klubfarmaceuty.pl

   2. PGF każdorazowo powoła jury konkursowe, które spośród nadesłanych zadań wyłoni trzy, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce. PGF zastrzega sobie dodatkowo możliwość przyznawania wyróżnień.

   3. Prace opisowe oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność ujęcia tematu, estetyka i poprawność językowa.

  3. Zadanie video

   1. Temat zadania oraz liczba punktów przyznawana za określoną realizację zadania zostaną podane każdorazowo w regulaminie wraz z ogłoszeniem zadania na stronie www.klubfarmaceuty.pl

   2. PGF każdorazowo powoła jury konkursowe, które spośród nadesłanych prac wyłoni trzy, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce. PGF zastrzega sobie dodatkowo możliwość przyznawania wyróżnień.

   3. Filmy oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność ujęcia tematu, estetyka, poprawność techniczna i oryginalność użytej techniki, kompozycja.

 

  1. Zadanie plastyczne

   1. Temat zadania oraz liczba punktów przyznawana za określoną realizację zadania zostaną podane każdorazowo w regulaminie wraz z ogłoszeniem zadania na stronie www.klubfarmaceuty.pl

   2. PGF każdorazowo powoła jury konkursowe, które spośród nadesłanych prac wyłoni trzy, które zdobędą odpowiednio I, II i III miejsce. PGF zastrzega sobie dodatkowo możliwość przyznawania wyróżnień.

   3. Prace plastyczne oceniane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: oryginalność ujęcia tematu, estetyka, poprawność techniczna i oryginalność użytej techniki, kompozycja.

  2. Prenumerata czasopisma wydawanego przez PGF

   1. Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące przyznawania dodatkowej liczby punktów za realizację aktywności polegającej na zaprenumerowaniu czasopisma wydawanego przez PGF zostaną udostępnione w komunikacie umieszczonym na stronie www.klubfarmaceuty.pl

  3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych o ofercie PGF w formie wiadomości e-mail -

   1. Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące przyznawania dodatkowej liczby punktów za wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail –zostaną udostępnione w komunikacie umieszczonym na stronie www.klubfarmaceuty.pl

  4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych o ofercie PGF w formie sms -

   1. Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące przyznawania dodatkowej liczby punktów za wyrażenie zgody na otrzymywanie sms - ty zostaną udostępnione w komunikacie umieszczonym na stronie www.klubfarmaceuty.pl

  5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych wysyłanych przez PGF na zlecenie podmiotów trzecich, w formie wiadomości e-mail,,

   1. Szczegółowe informacje oraz zasady dotyczące przyznawania dodatkowej liczby punktów za wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych zostaną udostępnione w komunikacie umieszczonym na stronie www.klubfarmaceuty.pl

  6. Inne aktywności

   1. PGF przewiduje możliwość organizowania innych aktywności Klubu Farmaceuty i przyznawania z tego tytułu punktów na podstawie określonych kryteriów. Udział w aktywnościach jest dobrowolny. Szczegóły dotyczące organizacji innych aktywności oraz zasad udziału w nich Członków Klubu będą zamieszczane w regulaminach lub komunikatach PGF publikowanych na stronie www.klubfarmaceuty.pl

 1. Członek może wziąć udział w każdej aktywności tylko jeden raz.

 2. Zgromadzone przez Członka punkty za udział w aktywnościach prezentowane są na Koncie Członka na stronie www.klubfarmaceuty.pl

 3. W przypadku zadań dodatkowych punkty będą doliczane do Konta Członka manualnie, w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od ostatniego dnia terminu wykonania zadania dodatkowego, określonego przez PGF na stronie internetowej, na której prezentowane jest to zadanie www.klubfarmaceuty.pl wraz z regulaminem lub komunikatem.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia punktów lub braku ich naliczenia na Koncie Członka, Członek ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia PGF, wysyłając informację na adres klubfarmaceuty@pgf.com.pl

 5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia aktywności Klubu oraz ich nagradzania określa §3 niniejszego Regulaminu.

 

12.

Wymiana punktów na nagrody

 

 1. Punkty zgromadzone w Klubie przez Członka mogą zostać wymienione na nagrody rzeczowe przedstawione w Katalogu Nagród zamieszczonym na stronie www.klubfarmaceuty.pl, zwanym dalej: „Katalogiem Nagród”, z uwzględnieniem postanowień pkt 3) poniżej.

 2. Do każdej nagrody przyporządkowana jest liczba punktów, za którą daną nagrodę można otrzymać. 

 3. Punkty zgromadzone w Klubie przez Członka za uczestnictwo w aktywnościach, o których mowa w §1 ust. 10 pkt 3), mogą zostać wymienione wyłącznie na nagrody rzeczowe przedstawione w wyodrębnionej części Katalogu Nagród dedykowanej wyłącznie danej aktywności, zamieszczonym na stronie www.klubfaramceuty.pl. Punkty, które może zdobyć Członek uczestniczący w danej aktywności mogą podlegać wymianie wyłącznie na nagrodę rzeczową o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 zł, tj. o wartości rynkowej nieprzekraczającej kwoty 100 zł brutto, związanej z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonej znakiem (logo) danej firmy lub produktu leczniczego.

 4. PGF zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany nagród, w szczególności poprzez usunięcie lub dodanie nagrody, oraz liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród, określonych w Katalogu Nagród. Zmiana nagród oraz liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród określonych w Katalogu Nagród następuje z 14 - dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.klubfarmaceuty.pl o zmianie Katalogu Nagród. Zmiana Katalogu Nagród nie ma wpływu na prawa Członka nabyte do dnia wejścia w życie zmian w związku z udziałem w aktywnościach, niezależnie od ich rodzaju. W przypadku braku akceptacji zmian Członek ma prawo do rezygnacji z udziału w aktywnościach lub członkostwa w Klubie, w tym zamknięcia Konta zgodnie z postanowieniami §1 ust. 8 pkt 5).

 5. Wyboru i zamówienia nagrody Uczestnik dokonuje na stronie www.klubfarmaceuty.pl. Aby prawidłowo dokonać zamówienia nagrody Uczestnik musi podać prawidłowe i zgodne z prawdą dane osobowe: Z chwilą wysłania nagrody zgodnie z §1 ust. 11 pkt 8) pomniejszona zostanie liczba punktów na koncie Uczestnika o taką liczbę punktów, jaka przypisana jest w katalogu nagród do wybranej przez Użytkownika nagrody. 

 6. Uczestnik może dokonać wyboru i zamówienia nagrody z Katalogu Nagród obowiązującego na dzień złożenia zamówienia. 

 7. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, PGF zastrzega sobie prawo do zaoferowania Członkowi innego produktu (zamiennika lub innej nagrody) o nie gorszych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu. W przypadku opisanym powyżej PGF zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, celem poinformowania o braku danej nagrody, przedstawienia propozycji zamiennika i podania orientacyjnego terminu dostępności lub realizacji zamówienia. Uprawnienie Uczestnika strony do punktów i nagrody jest niezbywalne. Punkty gromadzone przez różnych Uczestników nie podlegają sumowaniu.

 8. Nagrody zostaną przesłane do Uczestnika na adres do wysyłki wskazany oraz potwierdzony w trakcie składania zamówienia, w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia. 

 9. Nagroda wysłana i nieodebrana przez Uczestnika zgodnie z postanowieniami pkt 9) powyżej ulega przepadkowi.

 10. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić przesyłkę z nagrodą przy osobie doręczającej i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad przesyłki zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu, w którym wymienione zostaną wszelkie uszkodzenia przesyłki, a także inne uwagi i zastrzeżenia co do stanu przesyłki.

 11. W przypadku nagród, w związku z którymi udzielana jest gwarancja, PGF w momencie przekazania nagród ceduje na rzecz Uczestnika wszelkie potencjalne roszczenia wynikające ze stosunku gwarancji. Do produktów objętych gwarancją producenta dołączany jest dokument gwarancyjny.

 12. Nagrody określone w Katalogu Nagród nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

 13. Do wartości Nagrody dla Uczestnika niebędącego właścicielem apteki i przedsiębiorcą zostanie przyznana przez PGF dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w aktywnościach Klubu, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Każdy ze Uczestników zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w aktywnościach Klubu.

 14. W przypadku Uczestników – właścicieli aptek oraz przedsiębiorców, zobowiązani są oni do samodzielnego rozliczenia otrzymanej za udział w aktywnościach Klubu nagrody jako przychodu z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

13.

Za zgodne z Regulaminem funkcjonowanie Klubu Farmaceuty, w tym za weryfikację prawidłowości liczby przyznanych Uczestnikom punktów w Klubie, wymianę punktów na nagrody odpowiada Komitet Sterujący powołany przez Zarząd PGF.

 

 

§2.

Prawo autorskie oraz odpowiedzialność za treści

 

 1. Strona internetowa www.klubfarmaceuty.pl oraz dostępne na niej treści chronione są prawem autorskim. Treści udostępniane na stronie www.klubfarmaceuty.pl nie mogą być zwielokrotniane, rozpowszechniane ani publikowane bez uprzedniej zgody PGF w formie pisemnej pod rygorem nieważności. PGF wyraża zgodę na przeglądanie treści i drukowanie/powielanie fragmentów treści dostępnych na stronie wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 

 2. Umieszczenie na stronie informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią. Korzystający ze strony internetowej www.klubfarmaceuty.pl podejmując decyzję o zastosowaniu produktu, przeprowadzeniu badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem informacji dostępnych na stronie inicjatywy, działa na własną odpowiedzialność.

 3. Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez korzystającego ze strony internetowej www.klubfarmaceuty.pl jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób. 

 

 

§3.

REKLAMACJE

 

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia aktywności Klubu oraz ich nagradzania, w tym nieotrzymania nagrody w przypadku spełnienia warunków do jej otrzymania lub otrzymania nagrody z wadami lub innej niż zamówiona, Członkowie powinni zgłaszać pisemnie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, na adres e-mail klubfarmaceuty@pgf.com.pl lub na adres PGF podany w punkcie 2 poniżej, z zastrzeżeniem, że za termin zgłoszenia reklamacji wysłanej na piśmie, uznaje się datę stempla pocztowego placówki nadawczej. 

 

2.

Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Uczestnika Klubu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana wiadomością e-mail, listem poleconym na adres PGF: Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, albo złożona w siedzibie PGF za pokwitowaniem.

 

3.

Reklamacje rozpatrywane będą przez PGF w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez PGF.

 

4.

O decyzji PGF w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik Klubu zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

5.

Przewidziana w ust. 1 – 4 powyżej procedura reklamacji nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń w trybie mediacji lub postępowania sądowego.

 

 

§4.

DANE OSOBOWE

 

1.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Administratorem danych osób będących Członkami Klubu w ramach Klubu jest Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, zwany dalej ADO. Kontakt z ADO możliwy za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź tel.: (42) 200 74 44.

 

2.

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@pgf.com.pl

 

3.

ADO przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora dla celu realizacji członkostwa w Klubie, a w szczególności w celu zgłoszenia i udziału w aktywnościach Klubu, ewentualnego przekazania Nagrody oraz rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b f RODO), a także w celu przesyłania do Członków zaproszeń oraz informacji o aktywnościach poprzez e-mail oraz sms (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizowanie działań Klubu i informowanie o nich Członków. Ponadto dane mogą być przetwarzane przez ADO, w związku z ustaleniem, dochodzeniem, obroną wzajemnych roszczeń związanych z Klubem – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych tj. wysyłki informacji handlowych i materiałów marketingowych na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz w związku z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

 

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z realizacją uczestnictwa w Klubie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udziału w Klubie.

 

5.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

- członkostwa w Klubie;

- niezbędny dla działalności Klubu;

- niezbędny dla celów związanych z zabezpieczeniem praw lub ewentualnych roszczeń;

- okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;

- do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub cofnięcia udzielonej zgody

 

6.

Odbiorcami danych osobowych Członków Klubu będą podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych aktywności związanych z Klubem, w tym:

- inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia Klubu.

- podmioty świadczące usługi związane z prowadzeniem Klubu m.in. podmioty realizujące przesyłkę.

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

7.

Każdemu Członkowi Klubu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Członek Klubu ma również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do ADO z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9.

Dane osobowe Członków Klubu mogą być przekazywane do państwa trzeciego, lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym jednak przypadku ADO zadba o zapewnienie podstawy prawnej oraz odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, gwarantując spełnienie warunków określonych w rozdziale V RODO tj. m.in. (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; (iv) inne zabezpieczenia spełniające odpowiedni stopień ochrony w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

 

10.

W ramach przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem Klubu nie dochodzi do ich zautomatyzowanego przetwarzania w tym profilowania.

 

 

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z działalnością Klubu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

2.

Prawa i obowiązki PGF i Członków Klubu określone są wyłącznie w Regulaminie Klubu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o działalności Klubu dostępne są w siedzibie PGF oraz na stronie internetowej www.klubfarmaceuty.pl.

 

3.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

4.

Dane osobowe Członków Klubu zostaną wykorzystane przez PGF wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w Klubie, na zasadach określonych w Regulaminie Klubu.

 

5.

Regulamin jest dostępny dla Członków Klubu w siedzibie PGF oraz na stronie www.klubfarmaceuty.pl.